Hautainhoitorahaston säännöt ja sopimusehdot

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston säännöt hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 14. joulukuuta 2023.

1 § Hautainhoitorahaston tarkoitus

Seurakuntayhtymällä on hautainhoitorahasto korvausta vastaan hoitoon otettujen hautojen hoitamista varten. 

Kirkkolaki 3 luku 33 § 2 mom.

2 § Rekisteri hoidettavista haudoista

Hautainhoitorahaston varoilla hoidettavista haudanhoitosopimuksista pidetään rekisteriä, johon merkitään:

 • sopimuksen numero,
 • sopimusosapuolen nimi ja yhteystiedot,
 • haudan sijaintitiedot,
 • haudan hoitoaikaa ja hoitoa koskevat tiedot sekä
 • muut tarpeelliset tiedot.

3 § Hautainhoitorahaston varat

Hautainhoitorahaston peruspääoma muodostuu hoitokorvauksista, jotka seurakuntayhtymä on saanut haudanhoitosopimusten mukaisten tehtävien suorittamiseksi. Rahaston peruspääomaan kuuluvat myös testamentin tai lahjoituksen perusteella hautojen hoitoon saatu omaisuus. Rahastoa kartutetaan varojen korko-, sijoitus- ja muilla tuotoilla.

Hautainhoitorahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakuntayhtymän omaisuudesta. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin.

Rahaston hoidossa pyritään tasapainoiseen talouteen.

Hautainhoitorahaston taloutta hoidetaan ja sen varat sijoitetaan seurakuntayhtymän taloussäännön tai mahdollisen sijoitusohjeen mukaisesti.

Jos rahaston varoja lainataan seurakuntayhtymälle, rahastolle on maksettava käypä korko.

4 § Hoitokorvaukset

Haudan hoitokorvaus määrätään siten, että maksettu pääoma ja sen korko- tai muut tuotot yhdessä vastaavat hoitokustannuksia sovitulta ajalta.

Hautaustoimilaki 6 § 1 mom.

5 § Hoitosopimus

Sopimus haudan ottamisesta korvausta vastaan seurakuntayhtymän hoidettavaksi, tehdään sähköisesti tietojärjestelmässä tai kirjallisesti kahtena kappaleena.

Haudan hoitamisesta tehdään sopimus hautaoikeuden haltijan kanssa. Jos toimivaltaista hautaoikeuden haltijaa ei ole valittu tai määrätty, seurakuntayhtymä voi harkita sopimuksen tekemistä muunkin henkilön kanssa, jolla on oikeus tulla haudatuksi hautaan tai jonka omainen on haudattu hautaan.

Seurakuntayhtymä voi irtisanoa sopimuksen ja palauttaa jäljellä olevan hoitokorvauksen, jos toimivaltainen hautaoikeuden haltija ei hyväksy tehtyä haudanhoitosopimusta.

Haudanhoitosopimus on aina määräaikainen. Haudanhoitosopimuksen voi tehdä, jos haudan hallinta-aikaa on hoidon voimassaoloajaksi sekä hautaustoimen kustannukset on maksettu. Vasta kokonaan maksettu hoitotarjous tai rahaston ylläpitäjän hyväksymä maksusuunnitelma katsotaan sopimukseksi.

Hoitosopimuksessa sovitaan:

 • hoidon määräajasta,
 • hoitokorvauksesta,
 • haudan hoitamiseen kuuluvista tehtävistä:
  • kesäkukkien tai perennojen istuttamisesta ja hoidosta, kasvualustan ja nurmikon teosta, nurmikon leikkaamisesta sekä hauta-alueen kunnossapidosta
  • rikkaruohojen ja roskien poistamisesta
  • muut mahdolliset tehtävät ja 
 • muista sopimusehdoista.

6 § Voimaantulo

Nämä säännöt tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2024.

Näillä säännöillä kumotaan 11. päivänä marraskuuta 2021 hyväksytyt hautainhoitorahaston säännöt siltä osin kuin ne eivät koske vanhoja haudanhoitosopimuksia koskeviä määräyksiä. 

Haudanhoitosopimusten yleiset sopimusehdot.