Hautaustoimen ohjesääntö

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 26. päivänä syyskuuta 2012 ja vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 12. päivänä joulukuuta 2012.

1 § Hautaustointa koskevat säännökset
2 § Hautaustoimen hallinto
3 § Hautausmaat
4 § Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma
5 § Hauta
6 § Hautaoikeus
7 § Hautaamisjärjestys
8 § Hautaoikeuden haltija
9 § Todistus hautaoikeudesta
10 § Ruumiin ja tuhkan käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen
11 § Hautaaminen
12 § Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto
13 § Haudan hoitaminen
14 § Hautamuistomerkit
15 § Hautakirjanpito
16 § Hautausmaan katselmus
17 § Liikkuminen hautausmaalla
18 § Hautausmaalla noudatettava järjestys
19 § Räjäytystyöt hautausmaalla
20 § Voimaantulo


1 § Hautaustointa koskevat säännökset

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän (myöh. seurakuntayhtymä) hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännöksien lisäksi tämän ohjesäännön määräyksiä.

Hautaustoimilaki (457/2003)
Kirkkolaki (1054/1993) 17 luku
Kirkkojärjestys (1055/1993) 17 luku
Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 7 luku 39 - 42 §

2 § Hautaustoimen hallinto

Seurakuntayhtymän hautaustoimesta vastaa yhteinen kirkkoneuvosto. Tämän ohje-säännön lisäksi päätösvallan käyttämisestä hautaustoimeen liittyvissä asioissa määrätään yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosäännössä.

Hautaustoimen tehtäviä hoitaa seurakuntayhtymän hautatoimisto.

Kirkkolaki 10 luku 4 ja 5 §

3 § Hautausmaat

Seurakuntayhtymällä on yhdeksän hautausmaata: Ahveniston hautausmaa, Hauhon hautausmaa, Kalvolan hautausmaa, Lammin hautausmaa, Rengon Vanha hautausmaa, Rengon Uusi hautausmaa, Tuuloksen hautausmaa, Vanajan hautausmaa ja Vuorentaan hautausmaa.

Hautaustoimilaki 2 luku 3 §
Kirkkojärjestys 17 luku1 §

4 § Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma

Hautausmaiden käytössä noudatetaan kullekin hautausmaalle hyväksyttyä hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa.

Kirkkolaki 17 luku 8 §
Kirkkojärjestys 17 luku 6 §

5 § Hauta

Haudalla tarkoitetaan yhden tai useamman vainajan hautaamista varten varattua maa-aluetta hautausmaalla. Hauta sisältää yhden tai useamman vierekkäisen hautapaikan ja kukin hautapaikka yhden tai useamman päällekkäisen hautasijan.

Arkkuhaudan vähimmäissyvyydestä määrätään terveydensuojeluasetuksessa. Jos hautausmaa tai sen osa käyttösuunnitelmassa on osoitettu kerroseli syvähautaukseen ja maan laatu sen sallii, voidaan hautaan haudata kaksi tai useampia arkkuja päällekkäin, jolloin vähimmäissyvyyteen lisätään 0,6 metriä arkkua kohden. 

Uurnahaudan vähimmäissyvyys on 0,6 metriä. Tämä ei kuitenkaan koske ilman uurnaa haudattavaa tuhkaa. Arkkuhautasija voidaan muuttaa uurnahautaukseen siten, että asiasta tehdään merkintä seurakunnan hautakirjanpitoon. Uurnia voidaan haudata päällekkäin tilan salliessa.

Tuhkan hautaaminen voidaan suorittaa kestävästä aineesta tehdyssä uurnassa myös uurnaholviin (kolumbaarioon). Uurnaholvissa voi olla yhdelle tai useammalle uurnalle tarkoitettuja hautapaikkoja.

Muistolehdossa ei ole näkyvästi merkittyjä hautasijoja eikä yksityisiä muistomerkkejä.

Hautausmaalla voi olla myös tuhkan sirottelualue.

Seurakuntayhtymän hautausmailla Hauho, Kalvola, Lammi ja Vuorentaka on varattuina alueita, jotka on tarkoitettu joukkotuhon uhrien hautaamiseksi (käyttösuunnitelma 2§).

Terveydensuojeluasetus 40 § 2 ja 3 mom.

6 § Hautaoikeus

Hautasijan osoittamisesta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

Seurakuntayhtymä osoittaa pyynnöstä hautasijan erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Tällä hauta-alueella tullaan noudattamaan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesääntöä ja muita hautaustoimen säännöksiä.

Kun hauta määräajan päättymisen jälkeen luovutetaan uudelleen, on ensisijainen oikeus hautaan sillä, jolla on aiemmin ollut oikeus tulla siihen haudatuksi.

Hautaustoimilaki 2 luku 4 ja 5 §
Hautaustoimilaki 8 luku 28 § 3 mom
Kirkkolaki 17 luku 2 §
Kirkkolaki 26 luku 7 §

7 § Hautaamisjärjestys

Haudattaessa aikaisemmin lunastettuun hautaan on hautausjärjestelyistä huolehtivan esitettävä tarvittaessa ensisijaisten oikeudenomistajien suostumus asiaan sekä sukuselvitys.

Kirkkolaki 17 luku 4 §

8 § Hautaoikeuden haltija

Hautaoikeuden haltijasta on voimassa mitä siitä säädetään erikseen.

Kirkkolaki 17 luku 3 §

9 § Todistus hautaoikeudesta

Hautaoikeuden haltijalle annetaan hautakirja, jossa on tiedot haudan sijainnista, hautaoikeuden voimassaoloajasta ja hautaoikeuden haltijasta sekä, jos siitä on sovittu, keitä hautaan voidaan haudata.

10 § Ruumiin ja tuhkan käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen

Ruumis säilytetään ennen hautaamista suljetussa arkussa ruumissuojassa, jonne ei saa päästää sivullisia. Arkun on kestettävä siirtoja ja säilytystä kylmätiloissa, hautausmaalla sekä krematoriossa. Arkkuun on merkittävä vainajan nimi.

Hautaustoimesta vastaava viranomainen voi määrätä ruumiin siirrettäväksi hautaan ennen hautaamista terveydensuojelusyistä tai muusta erityisestä syystä. Tällöin hauta on peitettävä arkun korkeudelta.

Omaisten pyynnöstä ruumis voidaan viedä hautaan ennen hautaamista, jos esteitä siihen ei ole.

Mikäli tuhkaa ei ole noudettu krematoriosta vuoden kuluessa tuhkaamisesta, seurakuntayhtymällä on oikeus haudata tuhka seurakuntayhtymän ylläpitämän Vuorentaan hautausmaan muistolehtoon.

Terveydensuojeluasetus 7 luku 41 §
Hautaustoimilaki 7 luku18 §

11 § Hautaaminen

Hautaamisen ajasta on sovittava, mikäli mahdollista viimeistään viisi (5) työpäivää ennen toimitusta. Ennen hautaamista on esitettävä hautauslupa.

Hauta kaivetaan kartan määräämään paikkaan ja sen leveys ja pituus määräytyvät arkun suuruuden mukaan siten, että arkku mahtuu riittävän väljästi laskeutumaan vaakasuorassa asennossa haudan pohjalle saakka. Haudan kaivamisen aikana näkyviin tulevat aikaisemmin haudatun vainajan jäännökset suojataan kaivamisen aikana ja sen jälkeen peitetään haudan pohjalle.

Tilapäisen haitan aiheuttaminen viereisille haudoille ei ole esteenä haudan avaamiselle.

Ruumis on haudattava maatuvassa arkussa. Ruumiin hautaaminen voidaan erityisistä syistä sallia ilman arkkua, mikäli terveydensuojelusäännökset sen sallivat. Tuhka on haudattava maatuvassa uurnassa. Tuhkan hautaaminen voi tapahtua myös ilman uurnaa hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisella tavalla.

Hauta peitetään toimituksen aikana kannella, jonka päälle kukkalaitteet lasketaan.

Haudan avaamisesta ja peittämisestä huolehtii seurakuntayhtymä. Omaiset voivat peittää haudan, jos siitä on erikseen sovittu.

Haudalla olevat hautamuistomerkit on hautaoikeuden haltijan kustannuksella siirrettävä syrjään ja hautauksen jälkeen taas asetettava paikoilleen siten, että muistomerkki ei vaaranna turvallisuutta.

Seurakuntayhtymä poistaa hautaamisen yhteydessä haudalle lasketut kukkalaitteet, kun kaksi viikkoa on kulunut hautaamisesta. Talvikautena haudalle lasketut kukkalaitteet poistetaan kuitenkin vasta keväällä.

Hautaustoimilaki 1 luku 2 §
Hautaustoimilaki 7 luku 19 §
Terveydensuojeluasetus 7 luku 40 § 1 mom.

12 § Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto

Haudattu ruumis tai tuhka saadaan siirtää toiseen hautaan, jos aluehallintovirasto erityisen painavista syistä on myöntänyt siihen luvan. Haudatun ruumiin siirtäminen edellyttää lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Mainitut päätökset on ennen siirron valmistelua toimitettava tiedoksi seurakunnalle.

Hautaustoimilaki 8 luku 24 §
Terveydensuojeluasetus 7 luku 42 §

13 § Haudan hoitaminen

Hautaa on hoidettava niin kuin siitä on erikseen säädetty.

Seurakuntayhtymä voi tarvittaessa antaa määräyksiä haudan hoitamisesta yleisen järjestyksen ja rauhan säilyttämiseksi.

Haudan hoitamisesta on tehtävä ilmoitus seurakuntayhtymälle, mikäli hautaa hoitaa joku muu kuin omainen tai seurakuntayhtymä.

Yhteinen kirkkovaltuusto voi kirkkolain mukaisilla perusteilla määrätä haudan seurakuntayhtymän kustannuksella säilytettäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto voi tällöin myös hyväksyä sopimuksen, jolla muu yhteisö tai henkilö sitoutuu vastaamaan haudan hoitamisesta.

Kirkkolaki 17 luku 5 §

14 § Hautamuistomerkit

Muistomerkin pystyttämiseen on saatava seurakuntayhtymän lupa. Haudalle asettavaksi suunnitellusta muistomerkistä on ohjeet hautausmaiden käyttösuunnitelmissa ja seurakuntayhtymän hyväksymissä muistomerkkiohjeissa. Muistomerkistä on laadittava kirjallinen suunnitelma, joka on hyväksytettävä seurakuntayhtymän hautatoimella ennen muistomerkin valmistamista. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle. Muistomerkkisuunnitelmaan on liitettävä tilaajan allekirjoittama vakuutus siitä, että hän on oikeutettu hankkimaan suunnitellun muistomerkin.

Päätöksen hautamuistomerkin tai sitä koskevan muutoksen hyväksymisestä tekevät erikseen sovituissa päätöksentekorajoissa hautausmaan työnjohtaja, hautaustoimen päällikkö tai seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta.

Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen hautausmaan työnjohtajan kanssa kolme (3) työpäivää ennen pystyttämiseen ryhtymistä.

Muistomerkin pystyttäminen tulee tapahtua työnjohtajan valvonnassa.

Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole.

Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Viereisten hautojen vahingoittamista on vältettävä.

Pääsääntöisesti hautamuistomerkin asettaminen on sallittu vain sulan maan aikana. Kuitenkin haudalle, jossa on perustuspalkki, muistokiven voi asettaa kaikkina vuoden aikoina. Perjantaisin ja muinakin sellaisina päivinä, jolloin hautausmaalla on useita hautauksia, ei muistomerkin asettamista sallita.

Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se heti korjattava. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai seurakunnalle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.

Seurakuntayhtymällä on oikeus kuljettaa pois paikoilleen asettamatta jätetyt hautamuistomerkit tai muut laitteet. Työstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan laiminlyöjältä.

Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei hautausmaan käyttösuunnitelma sitä salli.

Määräysten vastaisesti asetettu muistomerkki on seurakuntayhtymän kehotuksesta viipymättä korjattava tai poistettava. Seurakuntayhtymä voi määrätä haudalta poistettaviksi asiaankuulumattomat kasvit ja esineet.

Hautaoikeuden päättyessä on hautamuistomerkkien osalta voimassa mitä siitä erikseen säädetään.

Hautaustoimilaki 5 luku 14 §
Kirkkolaki 17 luku 6 §
Kirkkojärjestys 17 luku 12 §

15 § Hautakirjanpito

Seurakuntayhtymä pitää haudoista ja niihin haudatuista hauta- ja vainajaluetteloa.

Hautausmaakohtaiseen hautaluetteloon merkitään hautausmaan osasto, rivi, hauta, hautapaikka ja hautasija, haudatun nimi, hautaamisajankohta, hautaoikeuden voimassaoloaika, hautaoikeuden haltija ja hänen osoitteensa. Lisäksi, jos erikseen on sovittu, merkitään, keitä hautaan voidaan haudata. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaat muistomerkit ja niiden sijainti.

Aakkoselliseen vainajaluetteloon merkitään hautaustoimilain hautarekisteriltä edellyttämät tiedot.

Hautaustoimilaki 5 luku12 §

16 § Hautausmaan katselmus

Seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan säännöllisesti. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.

Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

17 § Liikkuminen hautausmaalla

Hautausmaalla liikkuminen on sallittu klo 7–22, ympäri vuoden.

Erityisinä juhla-aikoina, kuten pyhäinpäivänä, jouluna ja uudenvuodenpäivänä ja näiden aattoina sekä kiirastorstaista pääsiäispäivään hautausmaa on avoinna läpi vuorokauden.

18 § Hautausmaalla noudatettava järjestys

Hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä säädetään erikseen.

Järjestyslaki (612/2003) 2 luku 3 §

Hautausmaalla noudatetaan hiljaisuutta ja arvokkuutta. Hautoja, hautausmaan istutuksia ja nurmikoita ei saa vahingoittaa. Hautausmaan rauhaa häiritsevä työ on hautaustoimituksen ajaksi keskeytettävä.

Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti on sallittua vain sille erikseen osoitetuilla alueilla. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa käyttää vain ruumiin tai hautamuistomerkin kuljettamiseen taikka välttämättömään muuhun ajoon. Ajoneuvojen tulee olla sellaisia, että hautausmaan käytävät kestävät niiden painon.

Lemmikkieläimet hautausmaalla on pidettävä kytkettyinä.

Jätteet on lajiteltava asianmukaisella tavalla.

Jätelaki (646/2011) 8 luku 72 §

19 § Räjäytystyöt hautausmaalla

Räjäytystyön suorittamisesta hautausmaalla noudatetaan mitä siitä erikseen säädetään ja määrätään.

Räjäytysten suorittaminen hautausmaalla ei ole suositeltavaa muutoin kuin poikkeustapauksissa.

Räjähdeasetus (473/1993) 2 luku 5 § 1 ja 2 mom.
Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista (458/2016)

20 § Voimaantulo

Tämä ohjesääntö tulee voimaan, kun tuomiokapitulin vahvistamista koskeva päätös saa lainvoiman.

Tällä ohjesäännöllä kumotaan aiemmat Hämeenlinna-Vanajan, Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen seurakuntien hautaustoimen ohjesäännöt, jotka Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut.

 

Hautaustoimen ohjesääntö, pdf