Hautaustoimen ohjesääntö

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 14. päivänä joulukuuta 2023.
 

1 § Hautaustointa koskevat säännökset ja määräykset
2 § Hautausmaat ja tunnustuksettomat hauta-alueet
3 § Hautausmaan käytön ohjaus ja suunnittelu
4 § Hauta
5 § Hautaoikeus
6 § Ruumiin ja tuhkan käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen
7 § Hautaaminen
8 § Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto
9 § Haudan hoitaminen
10 § Hautamuistomerkit
11 § Hautakirjanpito
12 § Hautausmaalla noudatettava järjestys
13 § Voimaantulo

Liite: Kuva haudasta, hautapaikasta ja hautasijasta

 

1 § Hautaustointa koskevat säännökset ja määräykset

Sen lisäksi, mitä hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa säädetään, on seurakuntayhtymän hautaustoimessa noudatettava tämän ohjesäännön määräyksiä.

Päätösvallasta hautaustoimeen liittyvissä asioissa määrätään seurakuntayhtymän hallintosäännössä.

Kirkkolaki 3 luku 35 § Hautaustoimen ohjesääntö, hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma

2 § Hautausmaat ja tunnustuksettomat hauta-alueet

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautausmaita ovat:

1) Ahveniston hautausmaa

2) Hauhon hautausmaa

3) Kalvolan hautausmaa

4) Lammin hautausmaa

5) Rengon uusi hautausmaa

6) Rengon vanha hautausmaa

7) Tuuloksen hautausmaa

8) Vanajan hautausmaa

9) Vuorentaan hautausmaa

Seurakuntayhtymä osoittaa pyynnöstä hautasijan erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta, joka sijaitsee seurakuntayhtymän Vuorentaan hautausmaalla.

Hautaustoimilaki 3 § Velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita
Kirkkojärjestys 3 luku 55 § 1 mom. Hautausmaa ja vainajien säilytystila
Hautaustoimilaki 5 § Tunnustukseton hauta-alue
Kirkkojärjestys 3 luku 56 § Hautausmaan vihkiminen

3 § Hautausmaan käytön ohjaus ja suunnittelu

Hautausmaiden käytössä noudatetaan kullekin hautausmaalle hyväksyttyä hautausmaakaavaa, hautausmaan käyttösuunnitelmaa, hautausmaakarttaa sekä hautausmaiden hoitosuunnitelmaa.

Kirkkojärjestys 3 luku 57 § Hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma
Kirkkojärjestys 3 luku 58 § Hautausmaan hoitosuunnitelma
Kirkkojärjestys 3 luku 59 § Hautakartta

4 § Hauta

Hauta on yhden tai useamman vainajan hautaamista varten varattu maa-alue hautausmaalla. Hauta sisältää yhden tai useamman vierekkäisen hautapaikan ja kukin hautapaikka yhden tai useamman päällekkäisen hautasijan (liite).

Jos hautausmaa tai sen osa on käyttösuunnitelmassa osoitettu kerros- eli syvähautaukseen ja maan laatu sen sallii, voidaan hautaan haudata kaksi tai useampia arkkuja päällekkäin, jolloin vähimmäissyvyyteen 1,5 m lisätään 0,6 metriä arkkua kohden. 

Uurnahaudan vähimmäissyvyys on 0,6 metriä. Tämä ei kuitenkaan koske ilman uurnaa haudattavaa tuhkaa. Arkkuhautasijaa voidaan käyttää uurnahautaukseen siten, että asiasta tehdään merkintä seurakunnan hautakirjanpitoon. Uurnia voidaan haudata päällekkäin tilan salliessa, tällöin lisätään 0,3 m syvyyttä kutakin uurnaa kohden.

Kunkin hautausmaan käyttösuunnitelmassa on määritelty saman arkkuhautasijan käyttö aikaisintaan edellisestä hautaamisesta. Arkkuhautasijan käyttö uurnahautaukseen ei rajoita haudan käyttöä arkkuhautaukseen myöhemmin.

Vainajan tuhka voidaan myös kätkeä muistolehtoon tai sitä vastaavalle alueelle ilman erikseen luovutettavaa hautapaikkaa. Muistolehdossa ei ole näkyvästi merkittyjä hautasijoja eikä yksityisiä muistomerkkejä. Vainajien muistaminen tapahtuu hauta-alueen yhteismuistomerkillä.

Tuhkan hautaaminen voidaan suorittaa kestävästä aineesta tehdyssä uurnassa myös uurnaholviin (kolumbaarioon). Uurnaholvissa voi olla yhdelle tai useammalle uurnalle tarkoitettuja hautapaikkoja. 

Seurakuntayhtymän hautausmailla Hauho, Kalvola, Lammi ja Vuorentaka on varattuina alueita, jotka on tarkoitettu joukkotuhon uhrien hautaamiseksi (Käyttösuunnitelma 2 §).

Terveydensuojeluasetus 40 § 2-3 mom. Hautaaminen
Kirkkojärjestys 3 luku 59 § Hautakartta

5 § Hautaoikeus

Hautaoikeus luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä, ellei yhteinen kirkkoneuvosto toisin päätä. Kuolemantapauksen yhteydessä luovutetaan korkeintaan kaksi hautapaikkaa. Hautaoikeuden luovuttamista koskevista hautausmaakohtaisista rajoituksista määrätään kunkin hautausmaan käyttösuunnitelmassa.

Hautaoikeus luovutetaan kerrallaan 30 vuodeksi. Seurakuntayhtymä tarjoaa mahdollisuuden jatkaa määräaikaisten hautojen hallinta-aikaa hallinta-ajan ollessa päättymässä, ellei määräajan jatkamiselle ole hautausmaan tarkoituksenmukaisesta ylläpidosta aiheutuvaa estettä.

Hautaoikeuden haltija voi luopua hautaoikeudesta vain seurakuntayhtymän eduksi. Jäljellä olevaa hautaoikeusaikaa ei korvata. 

Hautaoikeuden päättymisen, menettämisen tai vapaaehtoisen luopumisen jälkeen seurakuntayhtymä saa luovuttaa haudan kuolemantapauksen yhteydessä uudelle hautaoikeuden haltijalle.

Hautaustoimilaki 4 § Hautasijan osoittaminen
Hautaustoimilaki 11 § Hautaoikeus
Kirkkolaki 3 luku 29 § Hautaoikeus
Kirkkolaki 3 luku 30 § Hautaoikeuden voimassaoloaika
Kirkkolaki 13 luku 8 § Hautaustoimi
Kirkkolaki 3 luku 36 § Hautaustoimen maksut

6 § Ruumiin ja tuhkan käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen

Vainajan  ruumiin vastaanottaminen hautaan siunattavaksi, haudattavaksi tai tuhkattavaksi edellyttää hautauslupaa tai kuolinselvitystä. Tarvittaessa seurakuntayhtymä toimittaa hautausluvan edelleen hautausmaan tai krematorion ylläpitäjälle. 

Ruumis säilytetään ennen hautaamista suljetussa arkussa vainajien säilytystilassa, jonne sivullisilla ei ole vapaata pääsyä. Arkkuun merkitään vainajan nimi. Tilan käyttäjät huolehtivat vainajien tietojen kirjaamisesta seurakuntayhtymän erikseen määräämällä tavalla.

Terveydensuojelu- tai muusta syystä tai omaisten pyynnöstä ruumis voidaan siirtää hautaan ennen hautaan siunaamista. Tällöin hauta peitetään viipymättä vähintään arkun korkeudelta. 

Asetus kuolemansyyn selvittämisestä 22 a § 1 mom.
Hautaustoimilaki 19 § Tuhkan hautaaminen tai sijoittaminen muulla tavoin
Kirkkojärjestys 3 luku 55 § 3 mom. Hautausmaa ja vainajien säilytystila
Hautaustoimilaki 2 § Yleiset velvollisuudet
Terveydensuojeluasetus 41 § Ruumiin käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen
Kirkkojärjestys 3 luku 13 § 1 mom. Hautaan siunaaminen

Tuhkattavan vainajan on oltava tuhkausprosessiin soveltuvassa arkussa. Tuhkan luovuttamisesta sekä tuhkauksen ja tuhkan sijoituksen rekisteröinnistä on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

Hautaustoimilaki 7 luku 18 § Tuhkan luovuttaminen

Mikäli tuhkaa ei ole noudettu krematoriosta vuoden kuluessa tuhkaamisesta, seurakuntayhtymällä on oikeus haudata tuhka seurakuntayhtymän ylläpitämän hautausmaan muistolehtoon.

7 § Hautaaminen

Hauta kaivetaan hautakartan määräämään paikkaan. Kaivannon leveys ja pituus määräytyvät arkun suuruuden mukaan siten, että arkku mahtuu riittävän väljästi laskeutumaan vaakasuorassa asennossa haudan pohjalle. Kaivanto tuetaan asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Haudalla olevat hautamuistomerkit on hautaoikeuden haltijan kustannuksella siirrettävä syrjään ja hautauksen jälkeen asetettava paikoilleen siten, että muistomerkki ei vaaranna turvallisuutta.

Haudan kaivamisen aikana esille tulevat aikaisemmin haudatun vainajan jäännökset suojataan ja sen jälkeen peitetään kaivannon pohjalle. Jos hautaa avattaessa esille tulee maatumaton arkku tai vainaja, haudan kaivu keskeytetään, kaivanto peitetään ja hautausjärjestelyistä huolehtivan henkilön kanssa sovitaan muu hautasija. 

Syvähauta-alueella arkkuhautapaikan ensimmäinen hautaus tapahtuu aina alempaan hautasijaan, ellei siihen ole paikan maa- tai kallioperästä johtuvaa estettä.

Tilapäisen haitan aiheuttaminen viereisille haudoille ei ole esteenä haudan avaamiselle. 

Ruumis on haudattava helposti maatuvassa arkussa. Tuhka on haudattava helposti maatuvassa uurnassa tai ilman uurnaa. Haudattavien tai tuhkattavien arkkujen ja uurnien materiaalien on oltava myrkyttömiä tai sellaisia, ettei ympäristölle muodostu haitallisia päästöjä. 

Hauta peitetään arkun maahan laskun jälkeen ilman aiheetonta viivytystä hautausjärjestelyistä huolehtivan henkilön kanssa sovittavalla tavalla. 

Seurakuntayhtymä poistaa hautaamisen yhteydessä 1.5.–31.10. välisenä aikana haudalle lasketut kukkalaitteet sekä kortit ja muistonauhat kahden viikon kuluttua hautaamisesta. Talvikaudella haudalle lasketut kukkalaitteet poistetaan kuitenkin vasta keväällä.

Muistolehtoihin tuodut kukat ja muut tervehdykset poistetaan hautaustoimen toimesta siten, että uusille kukille ja tervehdyksille on aina riittävästi tilaa ja muistolehtoalue pysyy hautausmaan arvoa vastaavassa kunnossa. 

Tuhkaus suoritetaan annettujen erityismääräysten ja krematoriouunien käyttöohjetta noudattaen.

Terveydensuojeluasetus 40 § 1 mom. Hautaaminen
Asetus kuolemansyyn selvittämisestä 22 a § 2-3 mom.
Hautaustoimilaki 7 luku 19 § Tuhkan hautaaminen tai sijoittaminen muulla tavoin

8 § Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto

Haudatun ruumiin tai tuhkan saa siirtää toiseen hautaan vain, jos aluehallintovirasto erityisen painavista syistä on myöntänyt siihen luvan. Haudatun ruumiin siirtäminen edellyttää lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaisen myöntämän luvan. Mainitut päätökset on ennen siirron valmistelua toimitettava tiedoksi seurakuntayhtymälle.

Hautaustoimilaki 24 § Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto
Terveydensuojeluasetus 42 § Haudatun ruumiin siirtäminen

9 § Haudan hoitaminen

Seurakuntayhtymälle kuuluva hautausmaan perushoito ja hautaoikeuden haltijalle kuuluvat tehtävät määräytyvät hautausmaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Seurakuntayhtymä seuraa hautojen hoitoa ja antaa tarvittaessa kehotuksia puutteiden korjaamiseksi. 

Hautoja hoitavan yrittäjän on tehtävä asiasta ilmoitus seurakuntayhtymälle. Jos hautoja hoitava yrittäjä haluaa käyttää työssään seurakuntayhtymän tarvikkeita tai muita hautausmaan palveluja, hänen on sovittava siitä seurakuntayhtymän kanssa erikseen.

Sen lisäksi, mitä kirkkolain 3 luvun 33 §:n 1 momentissa säädetään seurakuntayhtymän vastuusta yksittäisen haudan hoidosta, seurakuntayhtymä voi sopia seurakuntayhtymän hallintaan palautuneen haudan ylläpidosta ja hoidosta kulttuuriperintöä vaalivan yhteisön tai henkilön kustannuksella.

Hautaustoimilaki 13 § Hautausmaan ja haudan hoito
Kirkkolaki 3 luku 33 § Haudan hoito
Kirkkolaki 3 luku 36 § Hautaustoimen maksut

10 § Hautamuistomerkit

Haudalle saa sijoittaa seurakuntayhtymän hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin, ellei hautausmaan käyttösuunnitelmassa toisin mainita. Muistomerkeistä on laadittava suunnitelma, joka on hyväksyttävä seurakuntayhtymällä ennen muistomerkin valmistamista. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle. Muistomerkkiohjeiden vastaisesta muistomerkistä laadittava suunnitelman hyväksyntä on haettava yhteiseltä kirkkoneuvostolta ennen muistomerkin valmistamista. Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen. Sillä, joka esittää haudalle tuotavaksi uuden muistomerkin tai muutoksia vanhaan muistomerkkiin, on selvitysvelvollisuus.

Haudalle asennettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Hautamuistomerkin asentaminen on sallittu vain sulan maan aikana. Valmiille alustalle muistomerkin voidaan tuoda muulloinkin. Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole. Muistomerkin turvallisuudesta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakuntayhtymä seuraa hautamuistomerkkien turvallisuutta ja antaa tarvittaessa kehotuksia puutteiden korjaamiseksi. Määräysten vastaisesti asennettu muistomerkki on seurakuntayhtymän kehotuksesta viipymättä korjattava tai poistettava.

Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Työn päätyttyä hauta on heti siistittävä ja viereisille haudoille aiheutuneet vahingot siistittävä ja korjattava. Asennuksesta vastaavan on raportoitava vahingoista seurakuntayhtymälle ja tarvittaessa sovittava korvauksista hautaoikeuden haltijoiden kanssa.

Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei hautausmaan käyttösuunnitelma sitä salli. Seurakuntayhtymä voi määrätä haudalta poistettaviksi asiaankuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.

Hautaoikeuden päättyessä on muistomerkkien osalta voimassa mitä siitä erikseen säädetään.

Seurakuntayhtymä pitää yllä rekisteriä kulttuurihistoriallisesti arvokkaista hautamuistomerkeistä.

Hautaustoimilaki 14 § Hautamuistomerkit
Kirkkojärjestys 3 luku 60 § Muistomerkit
Kirkkojärjestys 3 luku 61 § Kulttuurihistoriallisesti arvokas omaisuus

11 § Hautakirjanpito

Hautarekisteriin merkitään hautaustoimilain 12 §:ssä edellytettyjen tietojen lisäksi hautaoikeuden haltijan nimi, mikäli se on ilmoitettu seurakuntayhtymälle, hänen postiosoitteensa sekä hautaoikeuden voimassaoloaika. Lisäksi rekisteriin merkitään hautausmaalla olevat taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaat muistomerkit ja niiden sijainti. 

Hautarekisteriin merkitään mahdollinen hautaa luovutettaessa tehty sopimus hautaoikeuden haltijasta sekä siitä, keitä hautaan voidaan haudata.

Tietoa siitä, mihin tietyn vainajan tuhka on sijoitettu muistolehdossa, ei ilmoiteta omaisille eikä ulkopuolisille.

Hautaustoimilaki 12 § Hautarekisteri
Kirkkolaki 3 luku 31 § 2 mom. Hautaoikeuden haltija
Kirkkolaki 3 luku 32 § 1 mom. Hautaamisjärjestys

Krematorion ylläpitäjän on pidettävä tuhkauksista ja tuhkan sijoittamisesta hautaustoimilain 20 §:n mukaista rekisteriä.

Hautaustoimilaki 7 luku 20 § Tuhkauksen ja tuhkan sijoituksen rekisteröinti

12 § Hautausmaalla noudatettava järjestys

Hautausmaalla noudatetaan hiljaisuutta ja arvokkuutta. Hautoja, hautausmaan istutuksia ja nurmikoita ei saa vahingoittaa. Hautausmaan rauhaa häiritsevä työ on hautaustoimituksen ajaksi keskeytettävä.

Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti on sallittua vain sille erikseen osoitetuilla alueilla. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa käyttää vain ruumiin tai hautamuistomerkin kuljettamiseen taikka välttämättömään huoltoajoon. Ajoneuvojen tulee olla sellaisia, että hautausmaan käytävät kestävät niiden painon.

Yleisöllä on vapaa pääsy hautausmaalle klo 7–22. Erityisinä juhla-aikoina, kuten pyhäinpäivänä, jouluna ja uudenvuodenpäivänä ja näiden aattoina sekä kiirastorstaista pääsiäispäivään hautausmaa on avoinna yleisölle läpi vuorokauden.

Jätteet on lajiteltava kunnan jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla.

Järjestyslaki 2 § Määritelmät
Kirkkojärjestys 3 luku 55 § 2 mom. Hautausmaa ja vainajien säilytystila

13 § Voimaantulo

Tämä ohjesääntö tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2024.

Tällä ohjesäännöllä kumotaan kirkkovaltuuston 26.9.2012 hyväksymä ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 12.12.2012 vahvistama hautaustoimen ohjesääntö.

Liite: Kuva haudasta, hautapaikasta ja hautasijasta

Kuva 1: Haudalla tarkoitetaan yhden tai useamman vainajan hautaamista varten varattua maa-aluetta hautausmaalla.

Kuva 2: Hautapaikalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa päällekkäin haudattavaa arkkua varten varattua tilaa haudassa. Kuvan haudassa on kaksi arkkuhautapaikkaa. Maanpinnan tasossa hautapaikka vastaa yhden hautasijan kokoista aluetta.

Kuva 3: Hautasijalla tarkoitetaan yhden arkun tai uurnan paikkaa haudassa. Kuvan haudassa, johon haudataan kahteen kerrokseen, on neljä arkkuhautasijaa.