Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tietosuojapolitiikka

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt tietosuojapolitiikan 30.5.2024.

Johdanto

Tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat ja vastuut, joita noudatetaan Hämeenlinnan seurakuntayhtymän (Hämeenlinnan seurakunnat ja seurakuntayhtymä) tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tämä tietosuojapolitiikka koskee henkilötietojen käsittelyä, jossa seurakuntayhtymä toimii rekisterinpitäjänä. Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymä tietosuojapolitiikka on tietosuojan ylin asiakirja seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa. 

Seurakuntayhtymän johto (YKN) tietosuojatoiminnan omistajana määrittelee tässä politiikassa johtamiseen ja toimintaan liittyvät tietosuojaperiaatteet, vastuut ja tavoitteet. Tietosuojapolitiikka toimii perustana seurakuntayhtymän tietosuojaohjeille, joiden tehtävänä on tarkentaa politiikassa annettuja määräyksiä ja ohjeistaa niiden soveltamista käytäntöön. 

Tietosuojapolitiikka koskee seurakuntayhtymän henkilöstöä ja niitä seurakuntayhtymän sidosryhmien edustajia (mm. luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset), jotka käsittelevät seurakuntayhtymän omistamaa tai hallinnoimaa tietoa. Tietosuojaselosteissa määritellään tarkemmin tiedon omistaja. Politiikka kattaa seurakuntayhtymän omistaman tiedon riippumatta sen esitystavasta, muodosta, suojaustasosta tai elinkaaren vaiheesta. 

Tämä politiikka on saatavissa Hämeenlinnan seurakuntien intranetissä Holvin tietosuojasivulla. 

Tietosuojan määritelmä

Oikeus henkilötietojen suojaan on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Tämä tarkoittaa, että henkilötietojen käsittelyn tulee olla asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten joko asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla (kts. kappale Tietosuojan toteuttaminen). Henkilötietojen suojalla tarkoitetaan myös jokaiselle turvattua oikeutta tutustua tietoihin, joita hänestä on kerätty ja muutostarpeissa saada nämä tiedot oikaistuksi tai poistetuiksi. 

Tietosuojan tavoitteet ja periaatteet

Seurakuntayhtymä rekisterinpitäjänä arvioi henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja mahdollisesti toteutuvan riskin vaikutukset (riskilähtöisyys). Rekisterinpitäjänä valitsee arvioidun riskitason mukaan tarvittavat hallintatoimenpiteet. Vaikutustenarvioinnin tuloksia käytetään niiden hallintakeinojen määrittelemisessä, joilla pyritään pienentämään henkilötietojen käsittelyn riskitasoa. Samalla varmistetaan tietosuoja-asetuksen vaatimusten toteutuminen. 

Tietosuojariskien hallinta on osa seurakuntayhtymän riskienhallintaprosessia, jossa erityisesti merkittävän tason riskit tulee tunnistaa ja johdon tulee olla niistä tietoinen. Riskilähtöisyys ohjaa organisaation henkilötietojen käsittelyä ja on tärkeä osa rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuuden toteuttamista. 

Seurakuntayhtymän toiminnassa toteutetaan sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta. Tietosuoja otetaan huomioon monipuolisesti perustoiminnan yhteydessä (eri toiminnoissa, johtamisessa, hankinnoissa ja kehitystyössä) huomioimalla tietosuojaperiaatteet ja -vaatimukset jo 
varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Tietosuojan toteutuminen varmistetaan käyttämällä tilannekohtaisesti parhaita mahdollisia ja tarkoituksenmukaisia teknisiä ja organisatorisia riskiarvioon perustuvia ratkaisuja. 

Seurakuntayhtymän tulee huolehtia tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta dokumentoimalla ja ohjeistamalla henkilötietojen käsittelyn käytänteet sekä huolehtimalla käyttäjäkoulutuksesta. 

Tietosuojan toteuttaminen

Henkilötietojen käsittely toteutetaan noudattamalla alla lueteltuja periaatteita: 

 • henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti sekä läpinäkyvästi 
 • henkilötietoja käsitellään suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti 
 • henkilötietoja kerätään käyttötarkoituksen mukainen määrä, ei enempää 
 • henkilötietojen käsittely toteutetaan täsmällisesti 
 • henkilötietoja säilytetään käyttötarkoituksen kannalta tarkoituksenmukainen aika 
 • henkilötietojen käsittelyssä toteutetaan henkilötietojen eheyden ja luottamuksellisuuden periaatetta 

Seurakuntayhtymä toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt tietosuojan varmistamiseksi. Edellä mainittujen toimenpiteiden avulla varmistetaan muun muassa, että: 

 • oletusarvoisesti kerätään vain henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä käsittelytarkoituksen kannalta 
 • tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin kuin on välttämätöntä kyseiseen käsittelytarkoitukseen 
 • henkilötietoja ei oletusarvoisesti saateta rajoittamattoman henkilömäärän saataville 
 • taataan rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen 
 • taataan henkilötietojen suoja tarvittavin tietoturvakeinoin 

Tietosuojan toteuttamisessa seurakuntayhtymä varmistaa tietosuojalainsäädännön vaatimusten toteutumisen koko käsiteltävien henkilötietojen elinkaaren ajan. 

Seurakuntayhtymä voi rekisterinpitäjänä ulkoistaa valitsemansa osan henkilötietojen käsittelystä henkilötietojen käsittelijälle. Seurakuntayhtymä valitsee sopimuskumppanikseen vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa sekä täyttävät EU:n 
tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja pystyvät huolehtimaan rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta. Seurakuntayhtymän ja erikseen valitun henkilötietojen käsittelijä -roolissa toimijan välille laaditaan kirjallinen sopimus. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sopimuksessa tulee määritellä mahdollisimman tarkasti henkilötietojen käsittelyn kohde, tarkoitus ja kesto sekä sopia käsiteltävät henkilötiedot ja sopimus voi sisältää vaatimuksia. 

Rekisteröityjen tietopyyntöprosessi

Seurakuntayhtymässä on määritelty toimintaprosessi ja -ohje liittyen toimintaan rekisteröityjen käyttäessä oikeuttaan saada pääsy henkilötietoihinsa. Ohje on nimeltään ”Rekisteröityjen tietopyyntöprosessi”, ja se on intranetin tietosuojasivulla. Tätä toimintatapaa noudatetaan rekisteröidyn pyytäessä 
saada nähtäväkseen rekistereissä olevia henkilötietojaan.

Henkilöstön tietosuojakoulutus

Seurakuntayhtymä huolehtii henkilöstön riittävästä tietosuojaosaamisesta henkilöstökoulutuksien ja informaation välittämisen kautta. Myös organisaatioon tulevat uudet työntekijät perehdytetään tietosuoja-asioihin järjestelmällisesti uusien työntekijöiden perehdyttämisen yhteydessä. 
Tietosuojaan liittyvät keskeiset periaatteet ja käsitteet löytyvät kirkon tietosuojavastaavien julkaisemasta Kirkon tietosuojakäsikirjasta. Kirkon tietosuojakäsikirja toimii tietopohjana sekä luottamushenkilöille että seurakuntien ylimmille viranhaltijoille ja johtavissa tehtävissä toimiville. Kirkon tietosuojakäsikirjaan tulee johtavissa tehtävissä toimivien tutustua riittävällä tasolla, kirja on nähtävillä mm. intranetin tietosuoja-sivulla sekä kirkon Sakasti-intranetissä.

Toiminta tietoturva- ja tietosuojapoikkeamatilanteissa sekä ilmoitusvelvollisuus

Seurakuntayhtymässä on määritelty toimintaprosessi ja -ohje, miten toimitaan, kun tapahtuu tietoturvaloukkaus. Ohje löytyy intranetistä tietosuojasivuilta. Tämän prosessin mukaista toimintatapaa noudatetaan tietoturvapoikkeamien sattuessa. 

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen sattuessa seurakuntayhtymällä on rekisterinpitäjänä ilmoitusvelvollisuus valvontaviranomaisen sekä rekisteröidyn suuntaan. Valvontaviranomaiselle tehdään ilmoitus EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti 72 tunnin kuluessa siitä, kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus on tullut ilmi. Rekisteröidylle henkilötietojen korkeariskinen tietoturvaloukkaus ilmoitetaan ilman aiheetonta viivytystä. Tietosuojarikkomukset käsitellään tapauskohtaisesti Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tietosuojaelimissä. 

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntayhtymää koskevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Periaatteissa on kuvattu eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Periaatteissa on kuvattu eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jatkuvassa prosessissa. 

Talous- ja hallintojohtaja voi tietosuojavastaavan esityksestä päivittää tietosuojapolitiikan liitteitä. 

Liite: Tietosuojavastuut